DIT IS ONS

PRIVACYBELEID

UW PRIVACY

ZO GAAN WIJ OM MET GEGEVENS

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een digitaal dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.

Uw digitale dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het digitale dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
  •  Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw digitale dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw digitale dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  •  Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  •  Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
  •  Een klein deel van de gegevens uit uw digitale dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Dit zijn:

 • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum
  •  Datum van de behandeling
  •  Een korte omschrijving van de behandeling, bv behandeling voetreflextherapie.
  •  De kosten van het consult

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Stars verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zorgverzekeraar en polisnummer

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Praktijk Stars verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Praktijk Stars verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang we gegevens bewaren
Praktijk Stars zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 20 jaar.

Delen met anderen

Praktijk Stars deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Stars blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES

Praktijk Stars gebruikt [bijvoorbeeld: functionele, analytische en tracking] cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkstars.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Praktijk Stars neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkstars.nl.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk Stars, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:                                 Schout van Lyndenstraat 3

Postcode en plaats:                                           5237SE Den Bosch

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:  KVK 6195039

Telefoonnummer:                                             0625215360

E-mailadres:                                                       info@praktijkstars.nl

HEB JE VRAGEN OF WIL JE

EEN AFSPRAAK MAKEN?

Neem contact op