Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en WKKGZ

Privacy Lees het privacy statement van Praktijk Stars op: www.praktijkstars.nl/privacy

 1. Algemeen.
  1.1 Onder deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: Het bedrijf Praktijk Stars.
 Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van de zelfstandig ondernemer en die de diensten afneemt van Praktijk Stars.
  1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg hiervan kunnen zijn.
  1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.
  1.4 De leveringsvoorwaarden kunnen in het loop van het jaar wijzigen. Gaat de opdrachtgever niet akkoord, dan kan de opdrachtnemer de diensten beëindigen of de diensten op basis van de oude leveringsvoorwaarden blijven aanbieden.
 2. Aansprakelijkheid.
  2.1 Je bent zelf verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie tijdens de massage. Praktijk Stars kun je hiervoor niet aansprakelijk stellen.
  2.3 Praktijk Stars is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het advies dat je gekregen hebt.
  2.4 Praktijk Stars behoud zich het recht om u te weigeren wanneer u niet aan de voorwaarden voldoet of zich eraan houd zonder opgave van redenen.
 3. Acceptatie.
  3.1 De Opdrachtnemer behoud zich het recht om Opdrachtgevers te weigeren.
  3.2 Alleen Opdrachtgevers zonder zeer ernstige complicaties worden geholpen door de Opdrachtnemer.
 4. Annulering of beëindiging van diensten.
  4.1 Indien er tijdens de behandeling een ziekte optreedt dat invloed heeft op de behandeling van de Opdrachtgever en geen verdere behandeling plaats kan vinden bij de Opdrachtnemer, zal de behandeling per direct worden gestaakt door de Opdrachtnemer en worden overgelaten aan een fysiotherapeut en/of arts.
  4.2 Bij annulering van een afspraak dient de Opdrachtgever tenminste 24 uur van tevoren af te bellen of te mailen.  Bij annuleringen binnen 24 uur behouden we ons het recht voor de afspraak onverminderd in rekening te brengen.
 5. Betalingsvoorwaarden.
  5.1 De therapeutische behandeling dient te worden betaald middels een contante betaling, via bank overschrijving (van tevoren), of waardebon.
  5.2 Bedrijven dienen  binnen 14 dagen na factuurdatum het gehele factuurbedrag te voldoen door het bedrag te storten op rekeningnummer                  NL07 INGB 0006 731 694 ten name van Praktijk Stars.
 6. Garanties
  6.1 De Opdrachtnemer kan geen garantie geven dat de Opdrachtgever daadwerkelijk van de klachten afkomt tijdens de diensten die gegeven worden door de Opdrachtnemer.
  6.2 De Opdrachtnemer garandeert dat zij haar diensten zo goed mogelijk zal verlenen aan de Opdrachtgever indien aan de plichten van de Opdrachtgever wordt gehouden.
 7. Geheimhouding.
  7.1 Gegevens over de Opdrachtgever zullen niet zonder toestemming van de Opdrachtgever worden verstrekt aan derden.
  7.2 De Opdrachtgever mag geen van de diensten die de Opdrachtnemer geeft, verspreiden op welke wijze dan ook.
 8. Klachten.8.1 Aangesloten bij G.A.T. (Geschillencommissie).                   8.2 De Opdrachtgever kan klachten schriftelijk of mondeling indienen bij de Opdrachtnemer of als we er samen niet uitkomen bij de Klachtenfunctionaris van G.A.T.  8.3 Meer informatie over klachten vindt u op: www.gatgeschillen.nl
 9. Offerte.
  9.1 Een Offerte die wordt toegestuurd is een vrijblijvend aanbod.
  9.2 Een Offerte die wordt verleend verloopt na 30 dagen na verzenddatum.
 10. Tarieven en tariefwijzigingen.
  10.1 De Opdrachtnemer behoud zich het recht om op elk willekeurig moment de tarieven te kunnen wijzigen, maar zal in alle redelijkheid dit tijdig kenbaar te maken aan de Opdrachtgever.
  10.2 De nieuwe prijzen gaan in op elke vervolg dienst die nog niet betaald is door de Opdrachtgever.
 11. Reclames en acties.
  11.1 Actieprijzen zijn alleen tijdens de gemelde actieperiode geldig.
  11.2 De kortingen en acties zijn niet met elkaar te combineren.
 12. Toepasselijkheid van de voorwaarden.
  12.1 De Leveringsvoorwaarden zijn ten alle tijden geldig bij welke dienst van de Opdrachtnemer dan ook.
  12.2 Alleen schriftelijk overeengekomen in contractvorm tussen de Opdrachtnemer en de wederpartij kan uitzondering zijn van deze voorwaarden.
 13. Toeslagen.
  13.1 Massages op locatie hebben andere tarief en wordt er een reistoeslag in rekening gebracht.
 14. Verplichtingen van de Opdrachtgever.
  14.1 De Opdrachtgever dient eerlijk te zijn over zijn over alle zaken die van invloed kunnen zijn om een juiste massage te geven.
  14.2 De Opdrachtgever dient zich te houden aan de Leveringsvoorwaarden, Betalingsvoorwaarden en Algemene voorwaarden.
 15. Verplichtingen van de opdrachtnemer.
  15.1 De Opdrachtnemer is verplicht zich in te spannen voor de Opdrachtgever.
  15.2 De Opdrachtnemer dient zich te houden aan de Algemene voorwaarden.
  15.3 De Opdrachtnemer dient uw aantekeningen nauwkeurig te bewaren en niet te verstrekken

Privacy Policy

Uw Privacy

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

•  Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
•  Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

•  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
•  Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
•  Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
•  Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Dit zijn:

•  Naam, adres, woonplaats en geboortedatum
•  Datum van de behandeling
•  Een korte omschrijving van de behandeling, bv behandeling voetreflextherapie.
•  De kosten van het consult